Tom Indkøbskurv

Combys generelle salgs- og leveringsbetingelser

Forsiden Combys generelle salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. En kontrakt indgået med Combys sælger er først bindende for Comby når denne er bekræftet af salgsledelsen i Comby. 

2. Priser
Alle priser er angivet i danske kroner og eksklusive moms. Combys priser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste eller med baggrund i et konkret tilbud, som tillige indeholder information om leveringsterminer, installationsydelser etc. Comby forbeholder sig ret til, som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance, at korrigere priserne i henhold til sådanne ændringer.

 3. Lagerbeholdning
Lagerbeholdning er for lagervare i Danmark.

4. Betaling
Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sidste rettidige betalingsdag ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering. Comby er berettiget til at beregne renter og rykkergebyrer af den til enhver tid forfaldne saldo med op til 2% pr. måned indtil det forfaldne er betalt, såfremt betaling sker efter forfaldsdag. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger, derefter på gælden. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på Comby, som ikke er skriftligt anerkendt af Comby, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligtet til at betale til Comby, som om levering var sket til aftalt tid. Comby kan dog ved skriftlig meddelelse fravige dette.

5. Ejendomsforbehold
 Comby forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

6. Levering
 Levering sker enten ab lager Nuuk eller ab lager København, alt efter hvor varen er i beholdning først. Levering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår at leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen. Leveringsomkostningerne (fragt, porto, pakning m.v.)
Leveringstiden er fastsat efter Combys bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse eller aftalens indgåelse.  Comby kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer, men vil altid bestræbe sig på rettidig levering. Hvis en vare ikke afhentes inden 7 dage efter fakturadato, forbeholder Comby sig ret til at opkræve fragtomkostninger samt et ekspeditionsgebyr på kr. 250,00 DKK ekskl. moms pr. ordre.

7. Bestillingsfejl
 Varer tages generelt ikke retur. I særlige tilfælde kan returnering af varer / annullering af ordrer ske ved forudgående skriftlig aftale, og gælder kun lagervarer i uåbnet original emballage, og altid senest 14 dage efter leverance. Bestillingsvarer samt ordrer på PC, Notebooks, printere, kabler, PC software kan ikke annulleres og tages ikke retur. Comby forbeholder sig ret til ved returnering af varer/annullering af ordrer at opkræve et returneringsgebyr på 15% af fakturaværdien, dog min. kr. 150,-. Varerne krediteres til gældende dagspriser minus returneringsgebyr.

8. Produktinformation
 Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for Comby.

9. Produktændringer
 Comby forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf såfremt dette sker uden funktionsmæssig ulempe for køber.

10. Immatrielle rettigheder
 Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende indehaveres immaterielle rettigheder, og Comby er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder.

11. Mangler og reklamation
 Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks give Comby skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Comby kan frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage omlevering. Forandringer eller indgreb i det købte uden skriftligt samtykke fritager Comby for enhver forpligtelse. Såfremt Comby anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare i original emballage. Comby forbeholder sig retten til enhver tid kun at modtage den angiveligt defekte del. Såfremt Comby har påtaget sig at yde service ved en særskilt aftale omfatter serviceforpligtelsen alene de solgte produkter. Comby forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis varen findes OK efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med en regning for udført arbejde. Først efter test vil Comby foretage en evt. ombytning / kreditering. Ombytning: Varen ombyttes med tilsvarende vare og antal, som er modtaget retur.

12. Ansvarsbegrænsning
 Et erstatningskrav overfor Comby kan ikke overstige faktura beløbet for den solgte enhed. Combys erstatningsansvar er begrænset til direkte tab. Comby hæfter ikke for driftstab, avancestab eller andre indirekte tab. Comby er uden ansvar for forsinkelse og mangler, der skyldes afhjælpning, ombytning eller forsøg herpå. Comby er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld. Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort Combys opfyldelse af aftalen. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

13. Produktansvar
 I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar gælder følgende begrænsninger: Comby er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af Comby leveret vare eller ansatte i det omfang, det kan bevises at skaden skyldes denne eller hans fejl eller forsømmelse.

14. Transport af rettigheder og pligter
 Comby er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

15. Tvister
 Enhver tvist mellem Comby og køber skal afgøres efter grønlandsk ret.

 

 Webhandel og din sikkerhed

Hvordan varetager vi din sikkerhed?
Vi benytter krypteret kommunikation ved al overførsel af følsomme data. Dette betyder at hele bestillingsprocessen, fra du indtaster din email-adresse (enten som ny eller eksisterende kunde), i praksis ville tage år at afkode dersom linien blev "aflyttet". Krypteringen der anvendes er den stærkeste tilgængelige i dag (128 bit). Vær venligst opmærksom på at visse ældre browsere kun kan håndtere 40 bit kryptering. 40 bit er lettere at "knække" end 128 bit, men stadig i praksis uoverkommeligt. For at kontrollere hvilken kryptering din browser anvender, kan du holde musen over hængelås-ikonet nederst i browseren. Når næste side kommer frem skal der kunne ses en hængelås-ikon i statusfeltet i din browser. Hvis en advarsel popper op er det fordi vi anvender samme certifikat på flere af vore websider - klik ja/ok for at gå videre. Du kan klikke hængelås-ikonet for at se information om certifikatet og hvem som har udstedt dette. De efterfølgende sider er ikke tilgængelige uden at dette hængelås-ikon er synligt i browservinduet. 

Videresalg/formidling af information
Informationerne du oplyser når du handler bliver kun brugt af os. Vi sender aldrig personlige data videres til tredjepart uden dit samtykke, medmindre vi er pålagt at gøre dette ved lov.

 

 

Copyright © 2024 Comby Danmark Aps. All rights reserved.